Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

45-15-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121805755

BG411, Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, ул. Дякон Игнатий № 9, За: Георги Христов, България 1000, София, Тел.: 02 9371095, E-mail: caa@caa.bg, Факс: 02 9805337

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.caa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.caa.bg/bg/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на 1бр. нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация""

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


Срок за получаване на офертите

07/12/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Дата и час на отваряне на офертите: 13.12.2017 г. от 10.00 ч. Място на отваряне на офертите: гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 9, ет. 4, зала 405

Дата на изпращане на настоящата информация

30/11/2017  (дд/мм/гггг)