Версия за печат

BG-КОЗЛОДУЙ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9070123

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388

BG313, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ ЕООД, ул.Кирил и Методий №1, За: АНГЕЛ АНГЕЛОВ, България 3320, КОЗЛОДУЙ, Тел.: 0888 035503, E-mail: mbalkozloduy@abv.bg, Факс: 0973 80714

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbal-kozloduy.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal-kozloduy.info/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2017/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

61650 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на пакетирана храна за пациентите на МБАЛ„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ" ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


Срок за получаване на офертите

05/12/2017 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП Възложителя удължава срока за представяне на оферти до 05.12.2017г. до 14:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/11/2017  (дд/мм/гггг)