Версия за печат

BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

зоп-2017-0005

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 822143434

BG423, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ул.Болнична 17, За: Колина Стоянова Тилова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 444574, E-mail: www.csmppz@dir.bg, Факс: 034 444574

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.csmppz.com/aopcsmppz.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/csmppz-281/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“ Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз; доставка на автомобилни гуми; доставка на акумулаторни батерии;сервизно обслужване на автомобилите на ЦСМП Пазарджик” / по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз” ; Обособена позиция №2 – „Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми”; Обособена позиция №3 –„Доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии”; Обособена позиция № 4 –„Сервизно обслужване на санитарни автомобили – смяна на отработени масла, приемане на отработените такива и смяна на филтри”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване


Срок за получаване на офертите

07/12/2017 , 10:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

30/11/2017  (дд/мм/гггг)