BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

07-00-80

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул. Д-р Г.М. Димитров №52Б, За: Златко Халваджиев, България 1040, София, Тел.: 02 9702778, E-mail: z.halvadzhiev@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bim.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2017.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване на два броя автомобили за нуждите на Български институт по метрология“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


Срок за получаване на офертите

30/11/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), първоначално определеният срок за подаване на оферти за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява" от ЗОП с предмет: „Доставка чрез закупуване на два броя автомобили за нуждите на Български институт по метрология“ се удължава до 17:30 часа на 30 ноември 2017 г.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/11/2017  (дд/мм/гггг)