Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

02

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000454750

BG421, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ /ЕГ/ ПЛОВДИВ- град Пловдив, бул. България 123, За: Директор Николай Атанасов Радев; ЗДАСД-Васил Лалбонов, България 4003, Пловдив, Тел.: 032-945343, E-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@abv.bg, Факс: 032-956051

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.eg-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.eg-plovdiv.com/bg/buyer-profile.ph.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60262 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри, настолни компютри, монитори, мултимедийни проектори, учебни биноколярни микроскопи с дигитална цветна камера; интерактивна дъска, с необходимия софтуер и технически принадлежности, необходими за модернизация на учебния процес за нуждите на Езикова гимназия „Пловдив“, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.“България“ №123, по следните 6 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на 35 броя преносими компютри, с необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №1 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на 30 броя настолни компютри, с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на 1 брой интерактивна дъска, с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 4: Доставка и инсталиране на 7 броя мултимедийни проектори, с необходимото техническо оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №4 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 5: Доставка и инсталиране на 4 броя учебни биноколярни микроскопи с дигитална цветна камера, с необходимото техническо и софтуерно оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” Обособена позиция 6: Доставка и инсталиране на 10 броя монитори, с необходимото техническо оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №6 към документацията на Възложителя;”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

30/11/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. В конкретния случай в първоначално определения срок до 27.11.2017 г. са получени три оферти само по Обособена позиция №1, а за останалите Обособени позиции - №2,3,4,5 и №6, са получени по-малко от три оферти. С оглед на това се удължава срока за приемане на оферти до 16:30 часа на 30.11.2017г. по Обособени позиции №2,3,4,5 и 6, а именно: Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на 30 броя настолни компютри, с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на 1 брой интерактивна дъска, с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 4: Доставка и инсталиране на 7 броя мултимедийни проектори, с необходимото техническо оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №4 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 5: Доставка и инсталиране на 4 броя учебни биноколярни микроскопи с дигитална цветна камера, с необходимото техническо и софтуерно оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” Обособена позиция 6: Доставка и инсталиране на 10 броя монитори, с необходимото техническо оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №6 към документацията на Възложителя;” Всички постъпили оферти, по всчки Обособени позиции ще се отворят от комисията, назначена за разглеждането им която ще заседава на 01.12.2017г. г. от 13:30 часа. Място на отваряне на офертите: сградата на Езикова гимназия "Пловдив", в гр. Пловдив, бул. "България" №123. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, законни представители или упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно. Документацията с указания за участие и изисквания към кандидатите за подаване на офертите, е публикувана в Профила на купувача наЕГ "Пловдив".

Дата на изпращане на настоящата информация

27/11/2017  (дд/мм/гггг)