Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000053273

BG341, Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, ж.к.Зорница, ул.Урал № 1, За: Тодорка Георгиева Кавръкова, България 8018, Бургас, Тел.: 056 879071, E-mail: dmcgd_bourgas@abv.bg, Факс: 056 879061

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dmsgd-bs.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://http://dmsgd-bs.com/publicproc/obshtestveni-porachki-po-chl-20-al-3-ot-zop/soo-002-27-11-2017g-s-predmet-dostavka-na-lekarstveni-produkti-za-nuzhdite-na-dom-za-mediko-sotsialni-grizhi-za-detsa/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, съгласно приложена техническа спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

04/12/2017 , 14:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно публикуваните в профила на купувача обява и документация за участие в обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/11/2017  (дд/мм/гггг)