Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-48/24.11.2017г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG344, Национална здравноосигурителна каса/ НЗОК/ чрез Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №54А, За: Красимир Димитров Христов, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 610970, E-mail: st.zagora@nhif.bg, Факс: 042 610913

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/747.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обслужване на персонала на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ Стара Загора от служба по трудова медицина (СТМ)“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85141000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

01/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите ще се извършва при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/11/2017  (дд/мм/гггг)