Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

УР-03-03-26

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Янка Здравкова, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/429-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5416.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Транспортно обслужване през 2018 година на работници и служители към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“-Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

01/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят в 10:30 часа на 04.12.2017 г.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/11/2017  (дд/мм/гггг)