Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП- ОБ-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 835030573

BG334, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА ПОМОЩ - ТЪРГОВИЩЕ, ул. Петлешков № 27, За: Милена Тошева- Главна медицинска сестра, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 63810, E-mail: csmptarg@elnics.com, Факс: 0601 63971

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-targovishte.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.csmp-targovishte.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП –Търговище, работещ на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време през 2018г., за ползването им в ЦСМП –Търговище и филиалите в гр. Търговище, Омуртаг, гр. Антоново и в гр. Попово, в съответствие с Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

30/11/2017 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочения телефон. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, в профил на купувача, секция -обществени поръчки. Офертите на участниците ще бъдат отворени на 01.12.2017г. от 10:30 часа в административната сграда на ЦСМП- Търговище, ул."Петлешков" № 27-/в кабинета на директора/. При промяна в датата, часа и мястото на отваряне на офертите, както и в случай на удължаване на срока за събиране на оферти, участниците ще бъдат уведомени чрез съобщение в профила на купувача на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/11/2017  (дд/мм/гггг)