Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Maриян Марков;Кирил Костадинов, България 1606, София, Тел.: 02 0885911501;02 0888297809, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

33633 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на ВГС-София и Военен географски център – гр. Троян със следните обособени позиции: -Обособена Позиция № 1 – Доставка на компютри за обработка на геопространствени данни, 16 (шестнадесет) броя, съгласно Техническа спецификация с № ДОП-30/2017г., с прогнозна стойност до 25 000лв. без вкл. ДДС; Място на доставка: Военен географски център, гр. Троян, ул. Христо Цонковски № 1 -Обособена Позиция № 2- Доставка на 3 (три) броя полеви компютри както следва: 2 (два) броя съгласно Техническа спецификация с № ДОП-37/2017 г. 1 (един) брой съгласно Техническа спецификация с № ДОП-38/2017г., с прогнозна стойност до 5000 лв. без вкл. ДДС; Място на доставка: Военен географски център, гр. Троян, ул. Христо Цонковски 1 -Обособена позиция № 3 – Доставка на цветно мултифункционално лазерно устройство, формат А3, 1 (един) бр., съгласно Техническа спецификация с №ДОП- 31/2017г., с прогнозна стойност до 3633 лв. без вкл. ДДС. Място на доставка: Военно-географска служба, гр. София, бул. Тотлебен № 34

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30210000

Описание:

Машини за обработване на данни (хардуер)


Срок за получаване на офертите

29/11/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София, приемна или по пощата. 2. Участниците могата да подават оферти за една, няколко или за всички обособени позиции. 3. Място за изпълнение на поръчката:- за обособени позиции 1 и 2 - Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1, за обособена позиция 3 - гр. София, бул. Тотлебен 34 4. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, съгласно Техническите спецификации, публикувани в профила на купувача на адрес http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 5. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 6. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи по чл.58, ал.1, т.1-2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 - т.3 от ЗОП 7. Плащането се извършва до 10 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 8. Отваряне на офертите - на 30.11.2017г., 10.00ч. в гр.София бул. "Тотлебен" 34, приемна.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/11/2017  (дд/мм/гггг)