Версия за печат

BG-Нова Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ПО-00-24

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540218

BG342, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА, ул. Петко Енев 73, За: инж. Ганчо Иванов Петров, България 8900, Нова Загора, Тел.: 0887 320718, E-mail: dgsnovazagora@uidp-sliven.com, Факс: 0457 63631

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uidp-sliven.com/procedures/1579.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на "Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

24/11/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отваряне, разглеждане и оценка на представените оферти ще се извърши на 27.11.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП "ДГС Нова Загора", находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. Петко Енев № 73.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/11/2017  (дд/мм/гггг)