Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3РД - 1376

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Васил Тодоров, България 1606, София, Тел.: 02 9223409, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223313

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

56658.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

доставка на „Проводници за пренос на данни и свързаното с тях оборудване”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32500000, 32562000, 32580000, 32581100, 32581110

Описание:

Телекомуникационно оборудване и принадлежности
Кабели с оптични влакна
Оборудване за представяне на данни
Кабел за предаване на данни
Многожилен електрически кабел за предаване на данни


Срок за получаване на офертите

29/11/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/11/2017  (дд/мм/гггг)