Версия за печат

BG-Малко Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540099

BG341, ТП ДГС Малко Търново, ул. Никола Вапцаров, № 8, За: Марин Падинков, България 8162, Малко Търново, Тел.: 0888-514608, E-mail: dgsmalkoturnovo@uidp-sliven.com, Факс: 05952-3180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1615.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1615.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и др. необходими бланки по задание на възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22800000

Описание:

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон


Срок за получаване на офертите

29/11/2017 , 09:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/11/2017  (дд/мм/гггг)