Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-80

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул. Д-р Г.М. Димитров №52 Б, За: Златко Халваджиев, България 1040, София, Тел.: 02 9702778, E-mail: z.halvadzhiev@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bim.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2017.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка чрез закупуване на два броя автомобили за нуждите на Български институт по метрология“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


Срок за получаване на офертите

27/11/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Доставката е при условията на чл.114 от Закона за обществените поръчки. Автомобилите включени в обема на доставката трябва да бъдат нови, неизползвани, с технически данни отговарящи на техническите задания (или да надхвърлят минималните изисквания). Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. За всеки от доставяните автомобили следва да се обезпечи гаранционно обслужване в оторизиран от производителя на съответния вид автомобили, сервиз на територията на страната, като срокът на това обслужване следва да е до датата, на което от двете настъпи първо измежду предложеният от участник гаранционен пробег в километри и гаранционен срок в месеци. Участник в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя/официален представител на предлаганите автомобили за тяхната доставка. Участникът към техническото си предложение следва да приложи Оторизационно писмо (копие заверено за вярно с оригинала) от производителя на предлаганите автомобили или негов официален представител.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/11/2017  (дд/мм/гггг)