Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000454750

BG421, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ /ЕГ/ ПЛОВДИВ- град Пловдив, бул. България 123, За: Директор Николай Атанасов Радев; ЗДАСД-Васил Лалбонов, България 4003, Пловдив, Тел.: 032-945343, E-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@abv.bg, Факс: 032-956051

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.eg-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.eg-plovdiv.com/bg/buyer-profile.ph.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60262 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри, настолни компютри, монитори, мултимедийни проектори, учебни биноколярни микроскопи с дигитална цветна камера; интерактивна дъска, с необходимия софтуер и технически принадлежности, необходими за модернизация на учебния процес за нуждите на Езикова гимназия „Пловдив“, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.“България“ №123, по следните 6 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на 35 броя преносими компютри, с необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №1 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на 30 броя настолни компютри, с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на 1 брой интерактивна дъска, с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 4: Доставка и инсталиране на 7 броя мултимедийни проектори, с необходимото техническо оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №4 към документацията на Възложителя; Обособена позиция 5: Доставка и инсталиране на 4 броя учебни биноколярни микроскопи с дигитална цветна камера, с необходимото техническо и софтуерно оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя;” Обособена позиция 6: Доставка и инсталиране на 10 броя монитори, с необходимото техническо оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №6 към документацията на Възложителя;”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

27/11/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка се финансира с предоставени бюджетни средства на Езикова гимназия "Пловдив”, град Пловдив за модернизация на учебния процес. Подробни указания и изисквания за доставките има в обявата и документацията на Възложителя в Профила на купувача на посочения електронен адрес. Прогнозните цени по всяка една обособена позиция са както следва: За Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на 35 броя преносими компютри, с необходимото техническо оборудване и софтуер съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №1 към документацията на Възложителя – 28 000лв.; За Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на 30 броя настолни компютри, с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №2 към документацията на Възложителя– 21 000лв.; За Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на 1 брой интерактивна дъска, с необходимото техническо оборудване и софтуер, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №3 към документацията на Възложителя– 1 300лв.; За Обособена позиция 4: Доставка и инсталиране на 7 броя мултимедийни проектори, с необходимото техническо оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №4 към документацията на Възложителя– 3 850лв.; За Обособена позиция 5: Доставка и инсталиране на 4 броя учебни биноколярни микроскопи с дигитална цветна камера, с необходимото техническо и софтуерно оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №5 към документацията на Възложителя– 4 112лв.; За Обособена позиция 6: Доставка и инсталиране на 10 броя монитори, с необходимото техническо оборудване, съгласно приложена Техническа спецификация на видовете и количествата техника – Приложение №6 към документацията на Възложителя– 2 000лв.;

Дата на изпращане на настоящата информация

20/11/2017  (дд/мм/гггг)