BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЕ-01-03-252

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: инж. Янка Здравкова; Тинка Братонва, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382; 066 818371, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/427-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

26574.77 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата обществена поръчка включва вътрешно боядисване на коридори и стълбищни площадки в СУ"Отец Паисий" гр. Габрово, в т.ч. изстъргване на стара боя, грундиране, шпакловане и боядисване на стени и тавани. Срок за изпълнение: съгласно офертата, но не по-късно от 28.02.2018 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45442100

Описание:

Работи по боядисване


Срок за получаване на офертите

05/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, заседателна зала ет.3, на 06.12.2017г. от 10:30 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/11/2017  (дд/мм/гггг)