BG-Борово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-145

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530479

BG323, Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

54139.17 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

«Зимно поддържане и снегопочистване на пътищата на територията на Община Борово през 2018 г.» по обособени позиции. 1.Об.п. №1: Снегопочистване на участък от път RSE 1001-50004 отсечка от км.0+000 до км.4+300 /Обретеник-Г.Абланово/, път RSE 3008 - 0,400 км /Обретеник-Батин-Г.Абланово-гробищен парк/ и участък от път RSE 1005-51021 отсечка от км.0+000 до км.2+300 /Е-85-Батишница/ и улична мрежа на с.Обретеник, с прогнозна стойност: 8200 лв. 2.Об.п.№2: Снегопочистване на участък от път RSE 1001-50004 отсечка от км.4+300 до км.10+700 /Обретеник-Г.Абланово/ и улична мрежа на с.Горно Абланово, с прогнозна стойност: 6572лв. 3.Об.п.№3: Снегопочистване на участък от път RSE 2002-50008 отсечка от км.0+000 до км.8+000 / Е-85-Екз.Йосиф/ и улична мрежа на с.Екзарх Йосиф, с прогнозна стойност: 7732 лв. 4.Об.п.№4: Снегопочистване на участък от път RSE 1001-50004 отсечка от км.10+700 до км.17+800» /Г.Абланово-Батин/ и улична мрежа на с.Батин, с прогнозна стойност: 5292лв.; 5.Об.п.№5: Снегопочистване на участък от път RSE 1003-50012 отсечка от км.3+000 до км.6+400 / Брестовица-Волово/, път RSE 3009-1003 - 0,400 км /Волово-Ботров/Брестовица-гробищен парк/ и път RSE 3010 - 0,400 км /Брестовица-хижа Брестовица/ и улична мрежа на с. Брестовица, с прогнозна стойност: 4908лв. 6.Об.п.№6: Снегопочистване на участък от път RSE 2006-51027 отсечка от км.0+000 до км.5+600 /Борово-Баниска/ и път RSE 3007-2006 - 0,600 км /Борово-Баниска-гробищен парк/ и улична мрежа на гр. Борово, с прогнозна стойност: 5084лв. 7.Об.п.№7: Снегопочистване на участък от път RSE 1003-50012 отсечка от км.0+000 до км.3+000 /Волово-Брестовица/ и улична мрежа на с.Волово, с прогнозна стойност: 1524лв. 8.Об.п.№8: Снегопочистване на участъци от републиканската пътна мрежа в границите на град Борово, както следва: Участък от път ІІІ - 501 от км. 43+716 до км. 46+655 - 2,939 км обща (приравнена дължина = 2,939 км) - бул. “България”; ул. “Дунав” и участък от път ІІІ-5101 от км. 5+011 от км. 6+652 - 1,641 км обща (приравнена дължина = 1,128 км) - ул. “Дунав”, с прогнозна стойност: 4067 лв. 9.Об.п.№9: Опесъчаване и третиране на участъци от пътната и уличната мрежа от об.п.№1 до об.п.№8 с прогнозна стойност: 5605лв. 10.Об.п.№10: Снегозащита на участъците от ОПМ по об.п.№1 до об.п.№8 чрез изсичане на храсти и клони, окосяване на тревни площи и отстраняване на др.крайпътна растителност в обхвата на пътя, с прогнозна стойност: 15983 лв. Прогнозните стойности са с вкл.ДДС и само ориентировъчни за целите на поръчката и не ограничават възложителя и участниците в поръчката. Обявата за поръчката е всички документи и условията за участие са достъпни в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


Срок за получаване на офертите

24/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Технически изисквания към участниците и към личното им състояние: 1. Участниците да разполагат с необходимата снегопочистваща/опесъчаваща техника, оборудвана с гребла, технически изправна и ангажирана за срока на договора. 2. Участниците да разполагат с технически лица за изпълнение на дейностите; 3. Липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП. Изискуеми документи и информация: 1. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (по образец); 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец), 3. Списък-декларация на собствена или наета техника и оборудване за извършване на снегопочистване и/или опесъчаване (по образец), придружен от документи за собствеността или наема за срока на изпълнение на поръчката; 4. Списък-декларация на техническите лица, които ще изпълняват поръчката (по образец); 5. Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП ( по образец); 6. Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП (по образец ). Документите за участие се поставят в запечатана непрозрачна опаковка с надпис «Оферта», върху която са посочени наименованието на участника, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон, факс и имейл за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка и задължително се вписва обособената/ите позиция/ии, за която ще се участва. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Борово на адрес: гр.Борово 7174, обл. Русе, ул.“Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на адрес на общината, не по-късно от деня и часа, посочени в Обявата. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Участник, който не отговаря на изискванията ще бъде отстранен. Срок на валидност на офертите: Дата: 24.02.2018г. Час: 17:00ч. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 27.11.2017г. Час: 13:30ч. Място на отваряне на офертите: Заседателна зала в сградата на Община Борово, ет.3. На отварянето на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/11/2017  (дд/мм/гггг)