BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

20-106

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130344823

BG411, Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, България 1142, София, Тел.: 00359 29885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 00359 29876121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

10250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на банка за комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиали Момин проход, Овча могила и Вършец, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране и инкасо. Предметът на поръчката включва финансовите услуги по т. 1.3., т. 2 от Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


Срок за получаване на офертите

01/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/11/2017  (дд/мм/гггг)