Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-468

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=169.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработване на инвестиционни проекти със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Изработване на инвестиционен проект и доклад за оценка на съответствието му за реконструкция на Градски стадион „Академик“ град Свищов“; • Обособена позиция №2 „Изработване на инвестиционен проект и доклад за оценка на съответствието му за реконструкция на „Спортна зала“ град Свищов, УПИ V, кв. 187, ул. „Полковник Иванов“ №3”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги


Срок за получаване на офертите

23/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

16/11/2017  (дд/мм/гггг)