Версия за печат

BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД 15-67

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000312402

BG312, Природо-математическа профилирана гиманазия Св.Климент Охридски, ул.Юлиус Ирасек №7, За: Наташа Велкова, България 3400, Монтана, Тел.: 0359 8866497787, E-mail: pmgmontana@abv.bg, Факс: 096 305756

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pmgmontana.com/pmgnewsite/index.php/sedmichna-programa.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pmgmontana.com/pmgnewsite/index.php/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на топлинна енергия за нуждите на Природо-математическа профилирана гимназия "Св.Климент Охридски" гр.Монатна за отоплителния сезон 2017-2018г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09323000

Описание:

Топлинна енергия от районна централа


Срок за получаване на офертите

20/11/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 21.11.2017г. от 17: 00 часа в сградата на ПМПГ "Св.Климент Охридски".

Дата на изпращане на настоящата информация

16/11/2017  (дд/мм/гггг)