Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПВО- 03-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Миряна Христова, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/425-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на самолетни билети за служебни командировки в чужбина за нуждите на Община Габрово“ Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне след предварителна заявка от Възложителя, на самолетни билети за служебни командировки в чужбина за нуждите на Община Габрово, вкл. и на експерти по проекти, за които в съответния проект са предвидени средства за командироването им. Начин на изпълнение: след предварителни заявки от Възложителя, направени писмено – по електронна поща; Срок на изпълнение на услугата по договора: до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявка; Срок на договора за обществена поръчка: от сключване на договора до 31.12.2018г. или до изчерпване на финансовия ресурс, посочен като прогнозна стойност по-долу, в случай, че това обстоятелство настъпи по-рано от посочения срок. Място на доставка: Поръчаните от Възложителя самолетни билети, оригинални протоколи или фактури се изпращат по електронна поща до съответния отдел/ дирекция, от които е направена заявката.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34980000

Описание:

Билети за превоз


Срок за получаване на офертите

23/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансовият ресурс, необходим за дейността ще бъде осигурен от бюджета на Община Габрово и второстепенните разпоредители с бюджет, както и от бюджета на проекти с външно финансиране. Идентификация на проекта - Проект – BG16RFOP001-8.001-0018 „Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие“; Проект – PGI00087 „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ с акроним ESSPO и др.

Друга информация

Офертите ще се отварят на публично заседание на 24.11.2017г., 10.30 ч. в сградата на Община Габрово, заседателна зала ет.3.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/11/2017  (дд/мм/гггг)