Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Минчева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонаментно хардуерно и софтуерно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50320000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри


Срок за получаване на офертите

22/11/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в сновно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171115gpNU1427431. 2.Възложителят предвижда хардуерно и софтуерно абонаментно обслужване на наличната компютърна и периферна техника по структурните звена на Тракийски университет гр. Стара Загора, като Възложителят е посочил вида и броя на техниката по структруни звена в Указанията. 3. Срокът на действие договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на неговото сключване или до достигане на стойностния праг от 70 000.00 лв. без ДДС, което обстоятелство настъпи първо. 4. Условия, на които трябва да отговарят участниците: 4.1. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП. 4.2. Възложителят не поставя изискване към участниците по отношение на тяхната правоспособност. 4.3. Възложителят не поставя изискване към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние. 4.4. - Участниците трябва да имат опит при изпълнението на дейности по предоставяне на услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които да отговарят на изискванията на Възложителя. За доказване на това обстоятелство, участниците представят: списък на дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка с описание, стойности, дати и получатели и доказателства за извършените услуги. - Участникът следва да е оторизиран представител за продажба и поддръжка на продуктите ESET, към датата на подаване на оферти. За което представят: декларация за наличие на обстоятелствата и посочване на линк от официалната уеб страница на ESET за България за регион Стара Загора, за наличието на оторизацията на името на участника и заверено копие на оторизационно писмо, издадено преди датата на публикуване на обявявата на името на участника, за оторизиран представител за продажба и поддръжка на продуктите ESET. - Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват, включващ обхвата на настоящата обществена поръчка, а именно: продажба/дистрибуция/търговия с консумативи/резервни части за компютърна и/или периферна техника, сервиз и/или поддръжка и/или абонамент на компютърна/офис техника/периферна техника/хардуер и др. услуги с предмет софтуерно и хардуерно поддържане. Сертификатът да е издаден от лица по чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Сертификатът да е издаден на името на участника. За което представят: заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват, съгл. изискванията на Възложителя. Участникът следва да разполага с минимум 2 (двама) сервизни специалисти, отговарящи за изпълнение на поръчката. Посочените специалисти следва да са с висше образование в сферата на компютърни системи и технологии, комуникационна и компютърна техника. Участникът следва да има на разположение минимум 2 сертифицирани специалисти за настройка и поддръжка на ESET Endpoint – Certified ESET Network Client Security Administrator; ESET Business Products. Посочените от изпълнителя в офертата специалисти могат да съвместяват изискванията на Възложителя. 5. Краен срок за подаване на оферти - 22.11.2017 г., 16,30 ч. 6. Срокът на валидност на офертите е три месеца, считано от дата на подаване на офертти. 7. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 23.11.2017 г., 14,30 ч. в Заседателна зала на Тракийски унивреситет гр. Стара Загора, Ректорат, Студентски град.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/11/2017  (дд/мм/гггг)