BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

К-2570

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг №3, За: Доника Куртева, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Закупуване на специализиран автомобил за разделно събиране на биоразградими отпадъци- втора употреба за нуждите на община Гурково”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34144511

Описание:

Сметосъбирачни камиони


Срок за получаване на офертите

22/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъп до документацията за участие: Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка на интернет страницата на Възложителя в раздел „Профил на купувача”: http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/11/2017  (дд/мм/гггг)