Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РКП17-ДР00-674/14.11.2017

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна на Столична община, улица Освобождение №25, За: инж. Георги Чичков, България 1330, София, Тел.: 02 9217242, E-mail: georgy_ch@abv.bg, Факс: 02 9217244

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://krasnapolyana.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://krasnapolyana.bg/public-procurement.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

149797 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Дейности по изграждане на Аварийно отводняване на част от прилежащите имоти на ул. Гайтанци, кв. Факултета, район Красна поляна

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45232130

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализация за дъждовни води


Срок за получаване на офертите

29/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/11/2017  (дд/мм/гггг)