BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

20171114AVOe196170

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Проф. Д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171114AVOe196170.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

49689.08 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодични доставки на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33696000, 33140000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

21/11/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Настоящата поръчка има за предмет периодично повтарящи се доставки на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клинична лаборатория при "СБАГАЛ ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД, по видове, технически характеристики и количества, посочени в Техническата спецификация - част от документацията към поръчката. Поръчката включва общо 9 /девет/ обособени позиции, от които 8 /осем/ позиции са от затворен тип и 1 /една/ отворена позиция, с обща прогнозна стойност 49 689,08 лв. без ДДС. Реактивите и консумативите, както и прогнозните количества за период от 12 месеца за всяка една обособена позиция са посочени подробно в Техническата спецификация. Поради спецификата на обекта на поръчката количествата, посочени в спецификацията са ориентировъчни, формирани на база прогноза и Възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем. Документацията за обществената поръчка и подробните указания за подаване на офертите са достъпни в секция Профил на купувача на интернет-страницата на Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/11/2017  (дд/мм/гггг)