BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-2084

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, Ректорат НСА, ет.4, ст.408, За: Валя Тодорова, България 1700, София, Тел.: 0893 398151, E-mail: valia_totorova2004@abv.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Услуги по комплексно вътрешно почистване - цялостно ежедневно поддържане/7 дни в седмицата, включително събота и неделя/, без официални празнични дни, на чистотата във всички помещения на Ректората, в Многофункционалната спортна зала при НСА“Васил Левски“, ниското тяло на бл.18 и бл.15 /високо тяло и ниско тяло само 3 и 4 етаж/, бл.61 вх.В, Г и Д, гр София, Студентски град, подробно описани по вид и часови график в Документацията за участие

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните


Срок за получаване на офертите

22/11/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/11/2017  (дд/мм/гггг)