Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р-06/13.11.2017

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201383265

BG411, АйСиДжиБи АД, ул. Веслец 13, За: Златина Русева, България 1000, София, Тел.: 0359 29263803, E-mail: zlatina.ruseva@icgb.eu, Факс: 0359 29250392

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.icgb.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/obiavi-i-pokani.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на „Ай Си Джи Би“ АД при условията на оперативен лизинг

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34111000

Описание:

Автомобили тип "седан" с 4 врати


Срок за получаване на офертите

24/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/11/2017  (дд/мм/гггг)