Версия за печат

BG-ЛОВЕЧ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-34

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201524

BG315, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА- ЛОВЕЧ, УЛ.КУБРАТ №7, За: Десислава Иванова Асенова, България 5500, ЛОВЕЧ, Тел.: 068 688130, E-mail: dasenova@lov.nhif.bg, Факс: 068 688113

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/845.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Ловеч”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410, 44316000

Описание:

Електрически материали
Железария


Срок за получаване на офертите

20/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП първоначалния срок за подаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 20.11.2017г. Отварянето на офертите ще се извърши на 21.11.2017г. в 10:00 часа в сградата на РЗОК- Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, ул. "Кубрат" №7, ет.2, кабинет №11.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/11/2017  (дд/мм/гггг)