Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9069811

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG412, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Румен Петров, България 1092, София, Тел.: 02 9220671, E-mail: r.petrov@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pp.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-050.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

62274.47 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на акумулаторни батерии.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31431000

Описание:

Оловни акумулатори


Срок за получаване на офертите

16/11/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/11/2017  (дд/мм/гггг)