BG-Царево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

008

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057097

BG341, Община Царево, ул.Хан Аспарух № 36, За: инж.Златинка Кирякова, България 8260, Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: otdelpraven@gmail.com, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tzarevo.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

148333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата процедура е частично изпълнение на строително-монтажни дейности до кота -0,45 за обект: „Разширение и реконструкция на съществуваща сграда на Община Царево“. Строителните и монтажни работи са подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация (Количествена сметка

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

28/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 (три) % от стойността му. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията т. 1 или т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най-малко 1 (един) месец след приемането на СМР на обекта, ако липсват основания за задържането на гаранцията. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по следната банкова сметка на Община Царево: Банка ДСК, клон Царево, BAN: BG65STSA93003391581610, BIC: STSABGSF Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинал на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при подписването му. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/11/2017  (дд/мм/гггг)