Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-12-00-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

BG411, Национална агенция за приходите, бул. Княз Александър Дондуков № 52, За: К. Костадинов, България 1000, София, Тел.: 02 98593531, E-mail: k.kostadinov@nra.bg, Факс: 02 98593099

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nap.bg/news?id=3438.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

11495 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП и УЦ на НАП "Боровец"“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34351100

Описание:

Външни гуми за леки автомобили


Срок за получаване на офертите

20/11/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача", рубрика "Събиране на оферти с обява или покана" на официалния сайт на Национална агенция за приходите - www.nap.bg. Оферти се подават в деловодството на ЦУ на НАП, в гр.София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52, до 17.30 ч. на деня, указан в обявата като краен срок. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на удължения срок, Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Назначената от възложителя комисия ще проведе публично заседание от 11:00 ч. в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти в административната сграда на ЦУ на НАП в гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков" № 52. При отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/11/2017  (дд/мм/гггг)