Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-79

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б, За: Теменужка Напетова, България 1040, София, Тел.: 02 9702769, E-mail: t.napetova@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

24500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Изработване на знаци (марки за залепване), удостоверяващи резултатите от контрола на средства за измерване, съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 24.10.2003 г., стикери за защита от умишлена и неумишлена намеса и стикери, удостоверяващи ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите (бензиноколонки), съответстващи на Етап ІІ на УБП за 2018 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

20/11/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

3.1. Общи изисквания. Носителите на знаци (марки за залепване, защитни стикери и стикери за УБП), трябва да отговарят на следните изисквания: 3.1.1. Да са трайни, видими и предпазени от изтриване и заличаване при използване на средствата за измерване и системите съответстващи на етап II на УБП ; 3.1.2. Да не повреждат средствата за измерване и системите съответстващи на етап II на УБП и да не пречат на отчитането на показанията; 3.1.3. Да се разрушават при опит за повторно използване; 3.1.4. Да бъдат метализирани и холографски, да са защитени от фалшификация и да разполагат с холографски микротест, предназначен за разпознаване от лица, запознати с изображението им, с изключение на марките и стикерите, описани в точки 3.2.3 и 3.4.2. 3.2. Специфични изисквания към марките за залепване: 3.2.1 Марки за залепване за първоначална проверка Марките за залепване за първоначална проверка да се състоят от две части – част “А” и част “Б”, с форма - съгласно Приложение № 51, и оформление и размери на буквено-цифрените означения - съгласно Приложение № 54 на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. За единица при изчисляване на размерите се приема размерът 12,5 mm. 3.2.1.1 Част “А” да се състои от символ , на който: а) в горната част, до означението BG, се поставя трицифреният идентификационен номер на лицата, извършващи проверката (от 001 до 017 – за звената на ГД МИУ и Д ИСИУС към БИМ), който е постоянен за дадена серия; б) в долната част се поставя двуцифреният индивидуален номер на проверителите, постоянен за дадена подсерия. 3.2.1.2 Част “Б” се състои от шестоъгълник ( ), в който са нанесени последните две цифри на годината, през която е извършена проверката. За 2018 г. да бъдат означени цифрите 18. 3.2.2 Марка за залепване за последваща проверка. 3.2.2.1. Марките за залепване за последваща проверка да са с форма и размери съгласно Приложение № 52 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. 3.2.2.2. В горната част на марката да бъде изобразен символът “ ”, като в него, по посочения в Приложение № 52 начин, се отбелязват последните две цифри на годината на извършване на проверката. За 2018 г. цифрите са 18. Това означение е постоянно за цялата година. 3.2.2.3. В средната част се нанася петцифрено означение, което представлява съчетание от трицифрения идентификационен номер на лицето, извършващо проверката (за звената на ГД МИУ и Д ИСИУС към БИМ - идентификационни номера от 001 до 017) и двуцифрения индивидуален номер на проверителя. Означението е постоянно за отделна подсерия. 3.2.2.4. В долната част, симетрично спрямо вертикалната ос на симетрия на марката, да се предвиди прозрачен правоъгълник с размери 127 mm, в чиято горна част центрирано да бъде нанесен надписът “ВАЖИ ДО:”. 3.2.3 Марка за залепване за забрана за употреба на средството за измерване. 3.2.3.1. Марката за залепване за забрана за употреба на средството за измерване да отговаря по форма и размери на Приложение № 53 от Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол – с кръгла форма, върху която са нанесени два кръга с диаметри съответно 22 mm и 18 mm. Вътрешният кръг да бъде с плътен контур и в него центрирано да бъде нанесено означението . 3.2.3.2. Марката за забрана за употреба е хартиена. 3.3 Специфични изисквания към Защитните стикери: 3.3.1 Защитни стикери при оценяване на съответствието, които се използват при оценяване на съответствието на СИ, съгласно Заповед № А-248/21.06.2016 г. на И.Д. Председател на БИМ 3.3.2. Защитни стикери за проверка (ЗСП), които се използват при извършване на метрологичен контрол на СИ, съгласно Заповед № А-247/21.06.2016 г. на И.Д. Председател на БИМ 3.4 Специфични изисквания към Стикери УБП 3.4.1. Специфични изисквания и характеристики на стикера за съответствие на СУБП, да съответства на изображението на знака.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/11/2017  (дд/мм/гггг)