Версия за печат

BG-КОЗЛОДУЙ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388

BG313, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ ЕООД, УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ №1, За: АНГЕЛ АНГЕЛОВ, България 3320, КОЗЛОДУЙ, Тел.: 0888 035503, E-mail: mbalkozloduy@abv.bg, Факс: 0973 80714

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbal-kozloduy.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal-kozloduy.info/category/профил-на-купувача/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

61650 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на пакетирана храна за пациентите на МБАЛ„Свети Иван Рилски – Козлодуй ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


Срок за получаване на офертите

30/11/2017 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/11/2017  (дд/мм/гггг)