Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-80

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG422, Национална здравноосигурителна каса чрез Районна здравноосигурителна каса, гр.Хасково, пл.Градска болница №1, етаж 6, За: Павлина Стоянова Куюмджиева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 607311, E-mail: haskovo@nhif.bg, Факс: 038 607312

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/975.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Хасково". Ипълнението на поръчката включва измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Хасково чрез извършване на една или няколко от следните дейности - външно измиване на автомобил , комплексно измиване на автомобил/външно и вътрешно/, измиване на двигател, пране на тапицерия.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

13/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:00ч. на 13.11.2017г. Отварянето на офертите ще се извърши на 14.11.2017г. от 10:00 часа, в сградата на РЗОК гр.Хасково, пл."Градска болница" № 1, етаж 8-Заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/11/2017  (дд/мм/гггг)