Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОССД-02-03-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/419-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

33600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на охрана със сигнално-охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на община Габрово, описани в Техническото задание /Приложение 1/. Срок за изпълнение на поръчката - от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. Охраната на посочените в списъка обекти /Приложение 2/ със СОТ ще се осъществява денонощно, седем дни в седмицата, в работни, празнични и почивни дни, като за целта избраният изпълнител трябва да разполага с необходимия технически и кадрови ресурс. Охраната ще се извършва, съгласно изискванията на Възложителя описани в Техническото задание /Приложение 1/.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги


Срок за получаване на офертите

14/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Забележка: Финансовият ресурс, необходим за дейността ще бъде осигурен от бюджета на Община Габрово и второстепенните разпоредители с бюджет. Изключение прави обект, записан под № 14, част от Техническото задание за който е осигурено финансиране по проект: BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ и обект Помещения, ползвани от ОИЦ­Габрово (95,97кв. м.) и разположени в западно крило, партерен етаж в сградата на Община Габрово записан под № 45, част от Техническото задание за който е осигурено финансиране по проект: BG05SFOP001-4.001-0019-С01 „Осигуряване функционирането на ОИЦ- Габрово“. Цитираните два обекта ще бъдат финансово осигурени от проектите до 31.12.2018 г. След тази дата Възложителя ще уточни с избрания Изпълнител начина на финансирането им.

Друга информация

Офертите ще се отварят в 10:00 часа на 15.11.2017 г.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/11/2017  (дд/мм/гггг)