Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Maриян Марков;Кирил Костадинов, Христо Стаменов, България 1606, София, Тел.: 02 0888297809; 02 9224190, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40417 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на програмни продукти със следните обособени позиции: -Обособена Позиция № 1 – Доставка на 1(един) брой лиценз за софтуер “Production Mapping и Defence Mapping в среда ArcGIS” , съгласно Техническа спецификация с № ДОП-19/2015г, с прогнозна стойност до 30 000лв. без вкл. ДДС; Място на доставка: гр. София, бул. Тотлебен 34 -Обособена Позиция № 2- Придобиване на функционалност за редактиране на пространствени данни към съществуващи 4 броя лицензи на географска информационна система „Тобел“ , съгласно Техническа спецификация с № ДОП-23/2017г., с прогнозна стойност до 7500 лв. без вкл. ДДС; Място на доставка: Военен географски център, гр. Троян, ул. Христо Цонковски 1 -Обособена позиция № 3 – Софтуерно активиране на 1(един) бр. опция за предаване на диференциални поправки в реално време в режим DGPS базова станция на ГНСС приемник Trimble R8s, съгласно Техническа спецификация с №ДОП- 27/2017г. с прогнозна стойност до 2083,33 лв. без вкл. ДДС; Място на доставка: Военен географски център, гр. Троян, ул. Христо Цонковски 1 -Обособена позиция № 4 – Доставка на антивирусен софтуер 15(петнадесет) бр. лицензи, съгласно Техническа спецификация с №ДОП-28/2017г., с прогнозна стойност до 833,33лв. без вкл. ДДС. Място на доставка: Военен географски център, гр. Троян, ул. Христо Цонковски 1

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48300000

Описание:

Софтуерни пакети за създаване на документи, чертане, обработка на изображения, планиране и повишаване на ефективността


Срок за получаване на офертите

15/11/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София, приемна или по пощата. 2. Участниците могата да подават оферти за една, няколко или за всички обособени позиции. 3. Място за изпълнение на поръчката:- за обособени позиции 2; 3 и 4- Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1, за обособена позиция 1 - гр. София, бул. Тотлебен 34 4. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, съгласно Техническите спецификации, публикувани в профила на купувача на адрес http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 5. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 6. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи по чл.58, ал.1, т.1-2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 - т.3 от ЗОП 7. Плащането се извършва до 10 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 8. Отваряне на офертите - на 20.11.2017г., 10.00ч. в гр.София бул. "Тотлебен" 34, приемна.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/11/2017  (дд/мм/гггг)