Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Кирил Костадинов, България 1606, София, Тел.: 02 0888297809, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на персонални компютри - 5 (пет) броя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30213300

Описание:

Настолен компютър


Срок за получаване на офертите

15/11/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София, приемна или по пощата. 2. Място за изпълнение на поръчката:- гр. София, бул. Тотлебен 34 3. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП,както и на Техническaтa спецификация N ДОП-34/2017г., публикувана в профила на купувача на адрес: http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 4. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 5. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи по чл.58, ал.1, т.1-2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 - т.3 от ЗОП 6. Плащането се извършва до 10 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 7. Отваряне на офертите - на 21.11.2017г., 13:00ч. в гр.София бул. "Тотлебен" 34, приемна.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/11/2017  (дд/мм/гггг)