Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000513106

BG323, Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав, ул. Славянска № 6, За: Димитър Енчев, България 7000, Русе, Тел.: 082 823134, E-mail: director@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.appd-bg.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.appd-bg.org/profile?op_03112017.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР - консервационни работи за обект Зимовник на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ при км 491 на р. Дунав – III етап“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45241300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пирсове


Срок за получаване на офертите

21/11/2017 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

06/11/2017  (дд/мм/гггг)