Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880291

BG321, Национална агенция за приходите - ТД на НАП Велико Търново, пл. Център № 2, За: Л. Димитрова; Ю. Кидикова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 617207; 062 617262, E-mail: l.dimitrova@ro04.nra.bg, Факс: 062 625987

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nap.bg/news?id=3435.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца и Габрово, на обособени позиции от №1 до №3

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71356000

Описание:

Технически услуги


Срок за получаване на офертите

13/11/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача" на официалния сайт на Национална агенция за приходите - www.nap.bg. Офертите се подават на адрес на ТД на НАП Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Център” № 2, ст. 106. Заседанието на назначената от възложителя комисия ще се проведе на 15.11.2017г. в 11:00 часа - в административната сграда на ТД на НАП в гр.Велико Търново на пл. „Център” № 2, стая 210 /заседателна зала/.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/11/2017  (дд/мм/гггг)