BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

20171106hqkD178905

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА” ЕООД, гр.Варна, бул. „Цар Освободител”№ 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171106hqkD178905.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна” ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

14/11/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълните условия относно поръчката са достъпни в секцията Профил на купувача на интернет-страницата на Възложителя

Дата на изпращане на настоящата информация

06/11/2017  (дд/мм/гггг)