BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-457

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=167.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

210830 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на възлагане по настоящата поръчка е осъществяването на строителство за изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци. Всички видове строително-монтажни работи са подробно описании и количествено измерени в Ценовото предложение, част от документацията за участие. Предмета на поръчката включва следните СМР които ще бъдат изпълнени: •Тънък изкоп за подравняване на терена за ограда •Ръчен изкоп за основи на оградни колове •Полагане на бетон за основа на оградни колове •Направа на ограда от поцинкована ламарина с височина 2500 мм, оградни колове от профил 80х80х4 мм и допълнителното и укрепване •Направа линеен отводнител с решетка „тежък тип” за отвеждане на повърхностни води •Направа отбивачи между първо и второ ниво на бетонови настилки •Механизиран изкоп за шахта за отпадни и повърхностни води с размери 2,50х2,50х2,50 м •Направа на шахта метална за отпадни и повърхностни води с размери 2,00х2,00х2,00 м и капак •Направа на три броя клетки за депониране на битови отпадъци с размери 4,00х4,00 м и височина 3,50 м и подвижен покрив •Доставка на нов контейнер за битови нужди с размери 6,00х2,40 м •Доставка и монтаж на електронна осова везна за технологични нужди за товар 20 000 кг •Направа на армирана бетонова настилка с дебелина 20 см •Разбиване, натоварване и извозване на строителни отпадъци до 6 км Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45222110

Описание:

Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци


Срок за получаване на офертите

20/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/11/2017  (дд/мм/гггг)