Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

92-06-61

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Евелина Георгиева, България 1111, София, Тел.: 029486 167, E-mail: evelina.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.registryagency.bg/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

21000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Довършителни строително-монтажни работи в самостоятелни обекти, намиращи се в сграда с идентификатор 72624.607.998.2 – частна общинска собственост, намираща се на бул. „Добруджа № 32а, гр. Добрич, предназначени за дейността на Служба по вписванията – Добрич и Служба по регистрацията – Добрич към Агенция по вписванията“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45450000

Описание:

Други довършителни строителни работи


Срок за получаване на офертите

16/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

31/10/2017  (дд/мм/гггг)