Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-80

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG422, Национална здравноосигурителна каса чрез Районна здравноосигурителна каса-Хасково, гр.Хасково, пл.Градска болница №1, етаж 6, За: Павлина Стоянова Куюмджиева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 607311, E-mail: haskovo@nhif.bg, Факс: 038 607312

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/975.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-ХАСКОВО”. Изпълнението на поръчката включва измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК -Хасково чрез извършване на една или няколко от следните дейности: външно измиване на автомобил, комплексно измиване на автомобил(външно и вътрешно), измиване на двигател, пране на тапицерия.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

07/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/10/2017  (дд/мм/гггг)