BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2017-02

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119502733

BG342, МБАЛ Д-р Иван Селимински АД - Сливен, гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1, За: Радост Симеонова -Организатор -Маркетинг ОПД, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30531 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински- Сливен " АД". Приблизителния обем на разходваното количество за една година по видове е както следва: БЕНЗИН А 95 7100 л. ЕВРОДИЗЕЛ 13000 л.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09134200, 09132000

Описание:

Дизелово гориво
Бензин


Срок за получаване на офертите

09/11/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен, 8800, б,л. "Христо Ботев" № 1 на 10.11.2017 г. от 10:00 часа. Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на Глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/10/2017  (дд/мм/гггг)