Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

07-00-68

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул. Г.М. Димитров №52 Б, За: Златко Халваджиев, Британски Вирджински о-ви 1040, София, Тел.: 02 9702778, E-mail: z.halvadzhiev@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2017/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА МОБИЛНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS И ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64212000, 64211000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги
Обществени телефонни услуги


Срок за получаване на офертите

03/11/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Във връзка с обстоятелството, че до определеният от възложителя краен срок за получаване на офертите 30.10.2017г., 17:30ч. са получени по-малко три оферти на основание чл. 188, ал. 2 ЗОП удължаваме срока до 03.11.2017г., 17:30ч. Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 06.11.2017г., 11:00ч. в сградата на БИМ, гр. София, бул. Г.М. Димитров №52 Б, в заседателната зала на ет.6

Дата на изпращане на настоящата информация

30/10/2017  (дд/мм/гггг)