Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

03-10-157

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG411, БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД, град София, ул. ул. Иван Вазов №3, За: Ивана Велева- Ръководител сектор ППВОП, България 1080, София, Тел.: 0887 333902, E-mail: iveleva@bdz.bg, Факс: 02 9890494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bdz.bg/bg/profile.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bdz.bg/bg/subirane-na-oferti-s-obiava-ili-pokana-do-opredeleni-lica/izbor-na-izpulnitel-za-izgotviane-na-tehnicheski-harakteristiki-i-dokumentaciia-za-provejdane-na.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, във връзка с изготвяне на проект на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически характеристики и документация за провеждане на обществена поръчка за закупуване на 41 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71311200 (DA30) , 79111000 (DA30)

Описание:

Консултантски услуги, свързани с транспортни системи (Консултации )
Юридически консултации (Консултации )


Срок за получаване на офертите

06/11/2017 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място, дата и час на отваряне на офертите: 08.11.2017 г., 13:30 ч. в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" №3. На заседанието могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/10/2017  (дд/мм/гггг)