BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ИЕ-01-03-241

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Янка Здравкова, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/418-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

134000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Целта на настоящата обществена поръчка е газоснабдяване на сградата на СУ”Отец Паисий” чрез изграждане на монолитна пристройка за котелно помещение (към блок 3); монтиране на водогрейни отоплителни котли за работа на природен газ; изграждане на площадков газопровод и вътрешна газоснабдителна инсталация; подвързване към съществуващата вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) на сградата.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45333000

Описание:

Строителни и монтажни работи на газови инсталации


Срок за получаване на офертите

01/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят в 10:30 часа на 02.11.2017 г.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/10/2017  (дд/мм/гггг)