Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069409.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2861.48 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Информация и комуникация по проект: „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово” с две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Провеждане на две информационни събития и доставка на материали за информация и комуникация" и Обособена позиция №2: "Доставка на материали за информация и комуникация, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки". Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в глава Технически спецификации от документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79341000, 79810000, 79952000, 22462000, 30192121, 39221120, 39295200, 30234600, 22852000, 22817000, 30199792, 18936000

Описание:

Рекламни услуги
Услуги по печатане на печатни изделия
Услуги, свързани с организирането на събития
Рекламни печатни материали
Химикалки
Чаши
Чадъри за дъжд
Флашпамети
Папки за сортиране
Бележници с отбелязани дати за всеки ден или персонални тефтерчета
Календари
Чанти от текстилни материали


Срок за получаване на офертите

30/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз за изпълнение на проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово“ Договор№ BG05M9OP001-2.005-0048-C01.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 31.10.2017 г. в 10:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/10/2017  (дд/мм/гггг)