Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64211000, 64212000

Описание:

Обществени телефонни услуги
Мобилни радиотелефонни услуги


Срок за получаване на офертите

02/11/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в сновно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171024mypH1418631. 2. Настоящата поръчка е обособена в две отделни позиции: обособена позиция № 1 „Предоставяне на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/UMTS/LTE заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, SMS, MMS, Internet и други услуги, организирани в една корпоративна група“ и обособена позиция № 2 „Предоставяне на фиксирани телефонни връзки с предоставяне на фиксирани гласови услуги заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други услуги, в мрежата на избрания изпълнител за географски номера, използвани от Възложителя“. 3. Възложителят ще сключи договор за възлагане на поръчката по всяка от обособените позиции за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на неговото подписване или до достигане на стойността от 70 000.00 лв. без ДДС (обща стойност за двете обособени позиции), което от двете обстоятелства настъпи първо. 4. Условия, на които трябва да отговарят участниците: 4.1. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП. 4.2. Възложителят поставя изисквания към участниците по отношение на упражняване на професионална дейност. По отношение на об.позиция № 1, участникът следва да посочи в образец № 1 „Заявление за участие“ - номер, датата на издаване и датата на валидност на издаденото му от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен ресурс – радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички услуги, включени в стандарта GSM и/или UMTS. По отношение на об.позиция № 2, участникът следва да посочи в документ образец № 1 „Заявление за участие“ - номер, датата на издаване и датата на валидност на издаденото му от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга. 4.3. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум две дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Посочените дейности трябва да са изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителят не поставя изискване за обем на услугата. 4.4. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен сертификат/мерки, с предметен обхват, включващ предмета на обособена позиция. 5. Краен срок за подаване на оферти - 02.11.2017 г., 16,30 ч. 6. Срокът на валидност на офертите е три месеца, считано от дата на подаване на офертти. 7. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 03.11.2017 г., 10,00 ч. в Заседателна зала на Тракийски унивреситет гр. Стара Загора, Ректорат, Студентски град.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/10/2017  (дд/мм/гггг)