Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

ЛС-07-80

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска №1, За: Галя Николова, България 1040, София, Тел.: 02 9237489, E-mail: g_nikolova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.justice.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/e26fca6070f0ed2fa0a6cbebee9d1d0a.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„РАЗРАБОТКА НА НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72212000

Описание:

Услуги по програмиране на приложен софтуер


Срок за получаване на офертите

31/10/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявава ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 01.11.2017 г., 11:00 часа часа, Министерство на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, ет. 1, стая 513.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/10/2017  (дд/мм/гггг)